fbpx

Energielandschap Rijnenburg – Reijerscop

De polder Rijnenburg-Reijerscop is door de gemeente aangewezen als energielandschap dat een bijdrage moet leveren aan de grote energietransitie. De gemeente zet daarbij in op wind- en zonne-energie.

In dit plan zijn Rijnenburg en Reijerscop niet alleen ingericht als energielandschap maar is er ook gekeken naar bereikbaarheid, groei, educatie, recreatie en beleving van het gebied. Hiermee is getracht een zo compleet mogelijk plan te creëren dat een meerwaarde zou kunnen hebben voor Utrecht.

Impressie van het plan (onderaan deze pagina vindt u de link om de PDF van het totale plan te downloaden)

Wind-energie
Omdat er veel weerstand is tegen windmolens in het gebied Rijnenburg-Reijerscop zijn deze niet opgenomen in dit plan. Het voorstel is om windmolens daar te plaatsen waar de inpassing in het gebied geschikter zou zijn dan dit randstedelijk gebied.
Met de regionale energiestrategie moet het mogelijk zijn binnen de U16 de energietransitie met elkaar te dragen. Binnen deze regio zijn in onze ogen andere gebieden meer geschikt voor het opwekken van windenergie. In de regiokaart staat een overzicht van bestaande windmolens en voorgestelde potentiële locaties voor nieuwe windmolens. Hier is geen uitgebreide studie naar gedaan, maar dit zijn locaties binnen de U16 waarvan de haalbaarheid onderzocht zou kunnen worden.

Mogelijke windmolenlocaties (onderaan deze pagina vindt u de link om de PDF te downloaden)

Omdat het gebied Rijnenburg-Reijerscop is aangewezen als energielandschap zetten we in dit plan vooral in op zonne-energie. Het idee is om dat samen te laten gaan met woningbouw en daarnaast met natuur en ontspanning. In een afwisselend landschap van natuur en zonnevelden is er ruimte voor wonen, sport en recreatie. Rijnenburg moet daarmee een echt groen en energierijk gebied kunnen worden.

 

Bereikbaarheid
Vanuit Den Haag is er de wens voor meer woningbouw in dit gebied vanwege woningtekorten, het gebied leent zich er goed voor, zeker als je kijkt naar de ligging ten opzichte van de bebouwde omgeving rondom Utrecht. Door een sneltram-verbinding in te passen met het centrum en als verbindende schakel tussen Nieuwegein en Leidsche Rijn, wordt een snelle verbinding met de stad mogelijk. Daarnaast ontstaat er meer cohesie tussen de verschillende woongebieden rondom Utrecht en hoeft het openbaar vervoer tussen de woongebieden niet meer perse via het Centraal Station te hoeven worden afgewikkeld. Een sneltramverbinding biedt een hoogwaardig alternatief ten opzichte van het autogebruik tussen de woongebieden.
Binnen Rijnenburg wordt er enerzijds een reis hub voor forensen en toeristen gecreëerd en anderzijds een sport en recreatie hub voor ontspanning en activiteiten.

 

De reis hub nabij de A12 biedt mogelijkheden voor een P+R, elektrisch laden, deelauto’s, deelfietsen, slim parkeren en heeft een snelle verbinding met het centrum van Utrecht. De opkomst en mogelijkheden van MAAS (Mobility as a Service) sluiten hier perfect op elkaar aan. Hierdoor komt er weer een mogelijkheid bij om makkelijk vanuit de omgeving naar het centrum van Utrecht te reizen en daarmee het centrum te ontzien van auto’s.

 

 

 

 

 

Naast een reis hub in het noorden van Rijnenburg is er een sport en recreatie hub ingepland aan de oostkant. Rijnenburg wordt daarmee een gebied die bijdraagt aan de gezondheid van de Utrechters. Het gebied wordt ingericht met fiets- en wandelpaden door de groene natuur, er wordt een speelbos ingericht voor kinderen met daarbij een natuureducatiecentrum. Tevens wordt er een nieuw sportklimaat gecreëerd door meerdere sportfaciliteiten in te passen zoals een nieuwe roeibaan voor Utrecht, waar grote behoefte aan is.

 

Roeibaan
Door corona heeft de watersport een flinke boost gekregen. Roeiverenigingen in Utrecht groeien hard en zijn daardoor op zoek naar meer roeiwater om elkaar niet in de weg te zitten. In dit plan is een roeibaan opgenomen zodat de roeiverenigingen een volwaardige sportlocatie hebben. Hier kunnen (inter)nationale wedstrijden gehouden worden en er hoeft niet meer te worden uitgeweken naar Amsterdam, Rotterdam of Hilvarenbeek waar wel goede roeibanen zijn. Door de nieuwe sneltramverbinding die in dit plan is opgenomen is de geplande locatie goed bereikbaar vanuit de stad.

 

Energie
Rijnenburg-Reijerscop wordt een energielandschap dat voor een groot deel duurzame energie opwekt voor de gemeente Utrecht en daarmee de U16. De twee wijken worden zelfvoorzienend en verbruiken zo geen energie. Dat wordt bereikt door energie neutrale woningen te bouwen en ruimschoots in te zetten op zonne-energie.
Waar de ruimte dat toelaat worden zonnevelden geplaatst. Een groot zonneveld wordt ingericht in het noordoosten nabij knooppunt Oudenrijn.
Ook de nieuwe roeibaan kan worden voorzien van een drijvend zonneveld. Zo wordt het wateroppervlak dat beschikbaar is voor de roeibaan en het bijbehorende watermanagement (zie paragraaf water) benut om tevens energie op te wekken.
Alle daken van de nieuwe gebouwen worden voorzien van zonnepanelen.
De variatie tussen wonen, groen en energie opwekken moet bijdrage aan een gevarieerd landschap.

 

Woningbouw
Bij de bouw van alle woningen en gebouwen wordt rekening gehouden met de opwekking van zonne-energie. De huizen worden zo gebouwd dat ze optimaal zon kunnen opvangen. Om daarmee rekening te houden liggen de daken voornamelijk in zuidelijke richting. De honingraat bebouwing zorgt er voor dat ook de opkomende en ondergaande zon zoveel mogelijk wordt benut.
De woningen worden zo veel mogelijk met circulaire bouwmaterialen gemaakt. Het energieverbruik en de opwekking daarvan is bij de woningen in balans. Deze maatregelen zorgen er voor dat de woningen zeer duurzaam zijn met nul-op-de-meter (N.O.M.)
Door relatief hoge woningen ( rond de 12 mtr.)  te bouwen is er op straatniveau voldoende ruimte om beplanting en bomen aan te brengen die zorgen voor schaduw en een groene beleving zonder dat dat nadelige gevolgen heeft door schaduwwerking op de zonnepanelen.

 

Water
Bij deze landschapsinrichting wordt rekening gehouden met mogelijke klimaatveranderingen zoals warme, droge zomers. Het watermanagement in dit landschap moet dan zo worden ingericht dat er een balans gevonden wordt tussen droge en natte perioden. De gebalanceerde waterhuishouding in het gebied moet er voor zorgen dat in vochtige perioden water opgevangen wordt en vast kan worden gehouden en beschikbaar is bij droge perioden. Hiervoor kunnen opvangbassins in de vorm van natuurlijke plassen/meren worden gemaakt die ook weer voor vogels en andere dieren aantrekkelijk zijn. Ook kan daar de nieuwe roeibaan onderdeel van zijn. Door bijvoorbeeld een variabel en regelbaar waterniveau toe te passen. Hierdoor kunnen boeren in de omgeving in droge perioden water tot hun beschikking hebben voor irrigatie.
Tevens zorgt een waterrijke omgeving voor natuurlijke koeling naast de recreatieve mogelijkheden die het water te bieden heeft.

 

Groen
Het landschap krijgt een groen en natuurlijk karakter. Een groene omgeving is gezond, geeft rust, werkt ontspannend en geeft ook weer verkoeling.
Het bomenplan moet zorgvuldig en tactisch worden gekozen zodat het zo groen mogelijk wordt zonder een belemmering te vormen voor de zonnepanelen en zonnevelden.
Dakvlakken waar geen zonnepanelen liggen krijgen groene dakbedekking. Een groen dak vangt water op, werkt verkoelend in de zomer en biedt voedsel voor insecten. Het levert hiermee bijdrage aan een gezonde en prettige leefomgeving.
Het park dat ten noorden van de A12 wordt aangeplant dient ter compensatie voor de uitstoot van CO-2 en stikstof tijdens de bouw van de woningen.

 

 

Tot slot
Dit plan is gebaseerd op de inzichten die we vanuit onze ervaring als cartografisch bureau hebben kunnen ontwikkelen. U heeft zeker niet het ultieme plan voor u liggen en uiteraard heeft iedere projectontwikkelaar en stedenbouwkundig bureau inzichten die wellicht veel verder reiken. Voor ons is het gebied Rijnenburg en Reijerscop echter een uitdaging waar wij graag vorm aan geven en hopen hiermee vanuit onze passie wellicht een bijdrage te kunnen bieden aan een mooi initiatief.

 

 

Via deze link kunt u de PDF van het plan downloaden: www.cartostudio.nl/projecten/rijnenburg/Rijnenburg_bijlage.pdf

Via deze link kunt u de PDF van de windmolenlocaties downloaden: www.cartostudio.nl/projecten/rijnenburg/Windmolenlocaties_bijlage.pdf

Andere projecten / Random projects